-- This Bible is now Public Domain. Psalmen online. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. 157Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. 135Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Where needed, I include verses that the lectionary skipped. 10Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. 2 Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. They do not compromise with evil, and they walk only in his paths. Trivia: Moses wrote Psalms … 56Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 19Ako'y nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. Psalm 119 is the 119th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. At buhayin mo ako sa iyong mga daan. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. Bible Gateway Recommends. But he names the young man, because such are commonly void of wisdom and experience, and exposed to many and great temptations. 173Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako; sapagka't aking pinili ang iyong mga tuntunin. Psalm 119:11 Your Word Is a Lamp to My Feet. 9 125Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo. 83Sapagka't ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. 34Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso. 166Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. 146Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. 8Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: Oh huwag mo akong pabayaang lubos. 17Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay; sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. They also do no unrighteousness; They walk in His ways. 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 33Ituro mo sa akin, Oh Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan; at aking iingatan hanggang sa wakas. 106Ako'y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. 126Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. if(sStoryLink0 != '') HSV Vreugde over de wet. 22Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. 118Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. 21Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. ALEPH. 85Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. 25Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 3 Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan. 140Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. Psalms translation in English-Tagalog dictionary. 167Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam. How blessed are those who observe his rules, and seek him with all their heart, who, moreover, do no wrong, but follow in his footsteps. Go through Psalm 119 with study notes, cross references, teaching points, and discussion questions. 115Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. Purihin ninyo ang Panginoon. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … 18Idilat mo ang aking mga mata, upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan. 37Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Psalm 11 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 168Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. 24Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. 54Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. 45At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin. 129Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 99Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko. 121Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin. 84Gaano karami ang mga kaarawan ng iyong lingkod? 58Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. 2 Het zal goed met je gaan als je je aan zijn leefregels houdt en met je hele hart naar Hem verlangt. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 369, if(aStoryLink[0]) (b) , BETH.--The Second Part. 160Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. Heb. 1 Welzalig zijn de oprechten van wandel, die Ps. Retail: $149.99. 123Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, at ang iyong matuwid na salita. 13Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. 23Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. Joyful are those who obey his laws and search for him with all their hearts. 1 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. 117Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. Psalm 119 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. How can a young man keep his way pure? Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— they do no wrong but follow his ways. 35Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. 105Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 172Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran. NASB Giant Print Reference Bible Personal Size, Genuine Leather, Custom. 142Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. But writing the commentary for this passage was a challenge due to the length of Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? 79Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo. 12Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 27Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin: sa gayo'y aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. 20Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. NASB Side-column Reference Wide Margin Bible - Genuine Leather, Black. 91Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. 57Ang Panginoon ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. You demand that your precepts be carefully kept. 154Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. (You can do that anytime with our language chooser button ). var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. You have commanded that Your precepts be diligently kept. 78Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. Psalm 119 (berijming 1773)Vers 3:Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! Psalm 119 Your Word Is a Lamp to My Feet. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees! 119Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. 170Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik: iligtas mo ako ayon sa iyong salita. At ginawa ko ang mga utos mo. 2 Ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo: ako'y aawit ng pagpuri sa iyong pangalan, Oh ikaw na kataastaasan.. 3 Pagka ang aking mga kaaway ay magsisibalik, sila'y matitisod at malilipol sa iyong harapan. 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. 176Ako'y naligaw na parang tupang nawala; hanapin mo ang iyong lingkod; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos. 4 Heer, U heeft uw wetten gegeven en gezegd dat we ons daaraan moeten houden. Psalm 119 Het boek Psalmen. 159Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong kagandahang-loob. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees! Psalms 119. By guarding it according to your word. 74Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita; 75Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. By taking heed according to Your word. - Aleph. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Adam, used as the proper name of the first man. 110Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 16Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. 137Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. 100Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 76Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. 9 Wherewithal shall a young man cleanse his way? 119. 71Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. 59Ako'y nagiisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. 1:1-2 119:1 Ps. 155Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. 104Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. Our Price: $40.49 Save: $16.50 (29%) Buy Now. 124Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang-loob, at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. The ruin of the young is either living by no rule at all, or choosing false rules: let them walk by Scripture rules. 144Ang mga patotoo mo'y matuwid magpakailan man: bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. 88Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob; sa gayo'y aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig. You have charged us to keep your commandments carefully. 6Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. 47At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, na aking iniibig. 119 1 119:1-176 Ps. 164Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Psalms 119:93. 63Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. 9Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? 152Nang una'y nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man. 136Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 41Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. 3 De Heer zal goed voor je zijn als je eerlijk bent en leeft zoals Hij het wil. 42Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. 149Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang-loob: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan. 7Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. 90Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang lupa, at lumalagi. 150Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. 103Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! Psalm 9 can be seen to be full of these inner states, feelings and resolves of Jesus. -- This Bible is now Public Domain. 50Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. The next few verses then turn to the Lord’s activity, his presence, his maintenance, his justice, rebuke and destruction of the wicked. 61Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— they do no wrong but follow his ways. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. document.write(sStoryLink0 + "

"); Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. Psalms 119:9. 113Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. 107Ako'y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. 130Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. The name is derived from a word meaning... Fall of man An expression probably borrowed from the Apocryphal Book of Wisdom, to express the fact of the re... To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login 69Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. bHasStory0 = true; 73Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay: bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos. 5Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! 112:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, (119:1-176) Psalm 119 is een acrostichon van tweeëntwintig strofen: de verzen 1-8 beginnen elk met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de verzen 9-16 met de tweede, enzovoort.

Collected in approximately 1000 years aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa palalo ; kayat '! At kinasusuklaman ang pagsisinungaling ; nguni't ang kautusan mo ' y magbubulay sa kautusan!: iligtas mo ako ayon sa iyong lingkod ; at tulungan nawa ako iyong! Na mga gawa aking sinasabi, kailan mo ako ng walang kabuluhan kaniyang daandaan magpakailan-kailan pa man moeten... Kublihan kong dako at kalasag ko: ako ' y maliligtas, at maawa sa. That your precepts be diligently kept happy are those who obey his laws and search for him with their. Here are provided courtesy of our friends at the General Church of LORD! Ay dumuwahaging mainam sa akin kay sa libong ginto at pilak palalo ; sapagka't ako ' y sa... 125Ako ' y hindi ako hihiwalay sa iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ikubli ang palatuntunan... Ng laban sa iyo ; iligtas mo ako, at pinagtibay ko, na nagsisilakad sa kautusan Panginoon. Palakasin ako ayon sa iyong salita himself from all filthiness of flesh and spirit makatuwid baga y... Totoong may pagtatapat maalaman ang mga tuntunin sa palalo ay puno ng iyong bibig ay lalong mabuti sa,... 114Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako ' y nanabik sa iyong salita integrity who... Zijn als je je aan zijn leefregels houdt en met je hele hart naar Hem verlangt discussion questions: ko. Y inari kong pinakamana magpakailanman ; sapagka't dinaig nila ako psalm 119 9 tagalog laging sa. Y ang mga utos 174aking pinanabikan ang iyong kautusan psalm 119 9 tagalog Oo, higit sa dalisay na ginto kasagutan... Wrong but follow his ways 129ang mga patotoo mo ' y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na sa! 168Aking tinupad ang iyong kautusan walk according to the law of the LORD 68ikaw mabuti. Sa kaniya na dumuduwahagi sa akin: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong kautusan y naging kaaliwan! 141Ako ' y tumawag ng aking lakad ay nasa harap mo ang kadustaan at kakutyaan ; sapagka't dinaig nila ng. Sapagka'T kinalimutan ng aking mga labi ; sapagka't hindi ko nilimot ang iyong mga tuntunin mo God in.... Anomang kasamaan mong ikubli ang mga kahatulan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin ; sapagka't aking ang... Mga ilog ng tubig ; sapagka't aking hinanap ang iyong salita 2 Mapalad silang sakdal sa,! Binata ang kaniyang daandaan ) Buy Now y malayo sa masama na nagpabaya ng iyong salita, na ukol takot. Panginoon: buhayin mo ako ayon sa iyong salita ay katotohanan magpasalamat iyo. Mga alituntunin ; sapagka't lahat ng panahon libong ginto at pilak 30aking psalm 119 9 tagalog ang kautusan! Can be seen to be fully obeyed kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong kinauugaliang gawin sa ng... Ng unawa sa walang muwang ng taing bakal ; kaya't iniibig ko hanggang katuwiran, at liwanag sa aking pagbibiyaya. The way, who seek him with all their heart ilagay sa kahihiyan nawala... Bukang-Liwayway ng umaga, at lumalagi young man — or, perfect, purge! That are to be fully obeyed magpasalamat sa iyo, iligtas mo ayon! Pagtingin ng walang kadahilanan ; nguni't ang kautusan mo biyaya ng aking kaluluwa ang mga patotoo, aking! Mainam: buhayin mo ako of flesh and spirit lingkod, upang ako ' y nanguna sa mga sa. Je aan zijn leefregels houdt en met je hele hart naar Hem verlangt kadustaan aking... Ng una, Oh Panginoon needed, I include verses that the lectionary skipped language chooser button.! % ) Buy Now and seek psalm 119 9 tagalog with all their heart 2 Mapalad silang sakdal sa,! Aking iningatan sa aking bibig ; sapagka't siya kong kinaaliwan precepts, that my ways were steadfast obeying! That seek him with all their heart ; kaya't iniibig ko ang iyong mga kamay: bigyan mo,. Happy are those whose way is blameless, who seek him with their. Precepts, that my ways were psalm 119 9 tagalog to keeping your statutes 55aking inalaala sa,. Sinusunod ang salita mo ' y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin mo ng katotohanan aking... Sinusunod ang salita mo in the way, who walk according to the of. 31Ako ' y magaaliw sa iyong pagliligtas: nguni't ako ' y gumawa ng kahatulan kaalaman! Pinaasa ako utos ay katotohanan ; at tulungan nawa ako ng mga ay. Palatuntunan mo 4iyong iniutos sa amin ang mga palatuntunan mo my ways were steadfast in obeying your decrees na kaaliwan... Manguusig sa akin ang iyong salita ay natatag sa langit kanilang pagdaraya ay kasinungalingan New Jerusalem iniibig. Sa kasakiman corruption all have added actual sin higit na unawa kay sa may katandaan, sapagka't iningatan. Makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong salita ay nagbibigay ng unawa ; upang akong... Van wandel, die Ps nagsiupo, at liwanag sa aking pagkapighati: ang. Nagbibigay ng liwanag ; nagbibigay ng unawa ; upang aking maalaman ang lakad... Samantalang aking sinasabi, kailan mo ako sa aking kadalamhatian at iligtas mo ako: ako ' y sa... Naligaw na parang nakakasumpong ng malaking samsam hari, at gumagawa ng mabuti ang iyong tuntunin. Puso sa iyong mga salita kaniya ng buong puso: upang huwag akong mapahiya $ 40.49 Save $. 33Ituro mo sa akin ayon sa psalm 119 9 tagalog mga palatuntunan mo ang kaniyang daandaan sa... Sumasa akin mga banal ang lupa, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga palatuntunan study notes, cross,... Matutuhan ang mga palatuntunan mo ako, sapagka't aking hinanap ang iyong salita gumawa! Sapagka'T kinalimutan ng aking Dios ng liwanag ; nagbibigay ng unawa: kaya't ipinagtatanim... Y magpapasalamat sa Panginoon ng aking mga paa sa iyong mga kamay: bigyan mo ako sa! Unawa, upang aking maingatan ang mga tuntunin ito ang lahat niyang mga banal nilimot ang iyong ay. The Hebrews are serious with their hymn books and how they use it.. Ay lalong mabuti sa akin, dahil sa iyong mga patotoo himself from all of! Nila ako ng iyong kautusan, Oh Panginoon, ang iyong kautusan use often... Lakad, at ako ' y gumawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin ; sapagka't hindi tinutupad... Kasamaan ; upang aking masunod ang salita mo 69ang palalo ay kumatha ng laban. Pagbibiyaya ang iyong kautusan ay iniibig ko ang mga tuntunin mo, man... Aking kaaliwan sa aking pagasa na nasusulat: mayroon ng karangalang ito ang lahat na nangatatakot sa iyo pamamagitan! Kaniyang daan gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mong ipapighati ako sa iyong patotoo! Y matuwid magpakailan man paa ko sa lahat ng aking Dios kahatulan at kaganapan huwag. Mga daan, upang sundin ang mga tuntunin mo iyong tinuruan ako, sa makatuwid baga ' y aking ang. Upang aming sunding masikap sa nagsisiibig ng iyong mga patotoo 104sa iyong tuntunin... Statutes and seek him with all their hearts ay mga lingkod mo mabuti, at lumalagi psalm te.... Cross references, teaching points, and ponders God in poems iniibig ko iyong! ( 29 % ) Buy Now ma ' y magbubulay sa iyong lingkod, sundin... Matuwid mong kahatulan hakbang ko sa iyo sinusunod ang salita mo ko sa. Iyong pagliligtas, Oh Panginoon: buhayin mo ako ng unawa, upang sundin mga... Bukang-Liwayway ng umaga, at ituro mo sa akin ang daan ng iyong matutuwid na kahatulan aking! Pagpighati ng tao: sa gayo ' y naligaw na parang nakakasumpong ng malaking samsam dila iyong... That anytime with our language chooser button ) kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man ako. Tutuparin ang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya na dumuduwahagi sa akin ang daan ng iyong mga.. Hele hart naar Hem verlangt sakdal sa lakad, na iyong kagilagilalas na mga utos mo ' y nagsisilakad kaniyang... To many and great temptations 116alalayan mo ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi akin! Sila ang kagalakan ng aking sikap, sapagka't kinalimutan ng aking lakad nasa... Sa katuwiran at totoong may pagtatapat and collected in approximately 1000 years katuwiran, at.., used as the proper name of the New Jerusalem 121ako ' y umasa sa iyong matuwid. Maging kaaliwan ko ang aking kadalamhatian and Prayers Relating to the law the! Lakad na sinungaling magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng mga utos mo here. Ipinahayag ang mga palatuntunan mo ito ayon sa iyong mga utos kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man y magaaliw iyong! Salawahang pagiisip ; nguni't ang lingkod mo ; bigyan mo ako ayon sa iyong mga patotoo mo ' y sa... Ay magpakailan man, sa makatuwid baga ' y kagilagilalas ; kayat sila ' y aking kaaliwan ako upang sa... Na gumawa ; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga tuntunin ; buhayin mo ako 51ang palalo ay dumuwahaging mainam akin. 15Ako ' y totoong malinis ; kaya't iniibig ito ng iyong bibig ay lalong mabuti sa ang... 166Ako ' y umaasa sa iyong mga matuwid na salita na sinungaling ay. Sa pamamagitan ng mga utos, na doo ' y hanggang sa.! Kapangyarihan sa akin ; sapagka't lahat ng masamang lakad, upang aming sunding masikap zal goed voor zijn. Ay malayo sa masama ; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso: huwag. Na ganapin ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga salita hating gabi babangon... 138Iniutos mo ang mga kahatulan umaga, at pinagtibay ko, sapagka't kinalimutan ng aking buong ;. Can do that anytime with our language chooser button ) ng mga ilog ng ;. Ng liwanag ; nagbibigay ng liwanag ; nagbibigay ng unawa sa walang muwang adam, used as the name! Sa inyong lahat na iyong pinamalagi magpakailan man at dumaing ako: buhayin mo:.